Intellectuele rechten: hoe zet je juridische stappen bij inbreuken?

20/07/2021

Merchandising is voor elke sportclub van groot belang. Daarom hou je het gebruik van clubnamen en clublogo’s of foto’s van bekende sporters nauwlettend in de gaten. Want met een doordachte merchandising breng je spelers en supporters bij elkaar, maar … je creëert ook een belangrijke inkomstenbron. Om die te beschermen gelden er onder andere intellectuele rechten. Lees in de gastblog van advocaat Stijn Tutenel hoe je een inbreuk op die rechten best aanpakt.

Helaas proberen sommigen voor eigen gewin en zonder toestemming te profiteren van je clubpopulariteit. Daarvoor gebruiken ze beschermde werken en tekens die jouw sportclub onderscheiden van andere clubs. Stop een (onbewuste) inbreuk op je intellectuele eigendomsrechten in vier stappen:

Stap 1: inventariseer je intellectuele rechten

Vermoed je een inbreuk? Controleer dan eerst of jij wel effectief de eigenaar bent van een zogenaamd intellectuele eigendomsrecht. Daarbij kan het gaan over een of meerdere specifieke intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht of het modellenrecht:

  • op originele foto’s en logo’s rust vaak automatisch een auteursrecht, zonder dat voor de bescherming extra stappen moet ondernemen
  • om je clubnaam en/of -logo te beschermen, moet je ze eerst registreren als (Benelux, Europees of internationaal) merk
Ben je inderdaad de eigenaar? Dan kan je anderen verbieden om beschermde werken te gebruiken.

Stap 2: breng de inbreuk op de intellectuele rechten in kaart

In een volgende stap beschrijf je de inbreuk zo correct en gedetailleerd mogelijk:

  • Wie begaat de inbreuk?
  • Welke recht werd geschonden?
  • Wat is de omvang van de inbreuk?
  • Hoe lang is deze inbreuk al gaande?
  • Welke schade wordt geleden door het onrechtmatig gebruik dat deze derde maakt?
Eventueel kan je ervoor kiezen om de inbreuk bij verrassing te laten vaststellen en alle goederen onmiddellijk in beslag te laten nemen. Dat helpt om latere bewijsproblemen te voorkomen en de omvang van de inbreuk te bepalen.

Stap 3: stel de inbreukmakende partij (schriftelijk) in gebreke en maan hem aan om de inbreuk stop te zetten

Heb je de inbreuk in kaart gebracht? Neem dan zo snel mogelijk actie en zorg dat je die later kan bewijzen. Stuur de tegenpartij daarom een schriftelijke ingebrekestelling waarin je de inbreuk op jouw rechten beschrijft en aanmaant om ze onmiddellijk stop te zetten.

Voor de wet volstaat een eenvoudig schrijven — eventueel per mail. Maar om de bewijskracht te vergroten, is het beter om de brief te laten opstellen door een advocaat en hem (ook) aangetekend te verzenden. Daarmee geef je aan de inbreuk ernstig te nemen.

Vermeld in die brief het bedrag van de schadevergoeding. Baseer je daarvoor op:

  • de gederfde winst — de inkomsten die je bent misgelopen door de inbreukmakende activiteiten
  • het geleden verlies — de reputatie- en imagoschade en de kosten voor de opsporing, vaststelling en stopzetting van de inbreuk
Eventueel kan je daarvoor teruggrijpen naar specifieke tabellen met forfaitaire schadevergoedingen. Of je kan de inbreukmakende partij vragen om de verkochte aantallen en de daaruit gegenereerde omzet door te geven. Krijg je die gegevens niet? Dan kan je bij de rechtbank vragen om een deskundige aan te stellen om bewijs te verzamelen.

Stap 4: wat indien er geen (afdoend) gevolg wordt verleend aan je ingebrekestelling?

Weigert de tegenpartij om de inbreuk stop te zetten? Dan kan je via een rechtszaak je rechten en een schadevergoeding afdwingen. Daarvoor zij er verschillende procedures — zowel burgerlijke als strafrechtelijke.

Deel dit bericht